Statut i Regulaminy Studiów

Dokumenty zawierające przepisy regulujące działalność Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej.

 1. Statut Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania-Statut WSIZ- przyjęty przez Senat 23 sierpnia 2019r.
 2. Regulamin studiów (obowiązujący od 1 października 2019 r. w brzmieniu uwzględniającym uchwałę Senatu nr 03 z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 01 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie Nowego Regulaminu studiów) – Regulamin Studiów WSIZ
 3. Regulamin organizacyjny-Regulamin Organizacyjny WSIZ
 4. Regulamin pracy WSIZ- Regulamin pracy WSIZ

Decyzje Ministra Edukacji i Nauki

 1. Decyzja Ministra Edukacji i Nauki o „udzieleniu pozwolenia na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku informatyka” z dnia 4 lipca 2022 r. Decyzja Ministra z dnia 4 lipca 2022r.

Wzór dyplomu ukończenia studiów inżynierskich

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1 lipca 2021r.
Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowy
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: –

 1. Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – Nowy wzór dyplomu.
 2. Uchwała Senatu WSIZ z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie zatwierdzenia nowego wzoru Dyplomu ukończenia studiów inżynierskich – Wyciąg z uchwały.
 3. Pliki obrazujące elementy zabezpieczeń na dyplomie – Zabezpieczenia na dyplomie.

Dyplomowanie

Dokumenty dotyczące dyplomowania WSIZ.

 1. Wzór Karty Tematu Pracy Dyplomowej (tematy realizowane u Promotorów WSIZ).- KTPD WSIZ (.doc) oraz KTPD WSIZ (.pdf)
 2. Wzór Karty Tematu Pracy Dyplomowej (temat indywidualny studenta – Opiekun).- KTPD WSIZ (.odt) oraz KTPD WSIZ (.pdf)
 3. Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 1 lipca 2021r.
  w sprawie zasad formalnych zaliczania przedmiotu „Seminarium Specjalizacyjne” oraz standardowego spisu treści Sprawozdań.- Warunki zaliczenia Seminarium Specjalizacyjnego
 4. Uchwała Senatu z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie warunków przyjmowania Prac
  Dyplomowych do obrony (nowelizacja Uchwały Rady Wydziału Informatyki nr RW
  3/2012/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie warunków przyjmowania Prac Dyplomowych
  do obrony.)- Warunki przyjmowania prac dyplomowych
 5. Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 24 października 2019r w sprawie „warunków przyjmowania Prac Dyplomowych do obrony” – Zarządzenie Dziekana
 6. Zarządzenie Pełnomocnika Rektora ds. Staży i Praktyk Studenckich z dnia 25 września 2019r. w
  sprawie zaliczania Praktyk Dyplomowych (nowelizacja Zarządzenia Rektora WSIZ
  Nr12/2012/2013 dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie: Sprawozdania z Praktyk Dyplomowych)- Praktyka Dyplomowa WSIZ
 7. Uchwała Senatu z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie Prezentacji Audiowizualnej Pracy
  Dyplomowej (nowelizacja Uchwały Senatu WSIZ nr S21/2012/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku
  w sprawie Prezentacji Audiowizualnej Zespołowego Projektu Informatycznego oraz Pracy
  Dyplomowej)- Warunki zaliczenia Prezentacji Audiowizualnej
 8. Wzór Strony tytułowej do Pracy Dyplomowej.- Wzór Strony tytułowej do Pracy Dyplomowej
 9. Wzór Deklaracji o Prawach Autorskich.- Wzór Deklaracji o Prawach Autorskich
 10. Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 25 października 2019r w sprawie „dokumentacji do dzieła informatycznego Pracy Dyplomowej” – Wymogi dotyczące monografii PD
 11. Wzór strony tytułowej do sprawozdania z praktyki dyplomowej.- Wzór strony tytułowej do sprawozdania z praktyki dyplomowej.
 12. Zarządzenie Dziekana z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie „nowelizacji procedury realizacji egzaminu inżynierskiego„.- ZarządzenieDziekana_egzamin_inz
 13. Wykaz przykładowych pytań z pisemnego egzaminu inżynierskiego.- Pytania na egzamin inżynierski – przykłady
 14. Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 6 listopada 2019 roku
  w sprawie zgłaszania tematów prac dyplomowych i powołania promotorów PD.- Zarządzenie o tematach i promotorach PD
 15. Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie „powoływania i zakresu obowiązków opiekuna PD”. – Zarządzenie o obowiązkach opiekuna PD

Raport Samooceny WSIZ 2019

Raport Samooceny WSIZ wraz z załącznikami.

 1. Raport Samooceny 2019r.-RS WSIZ 2019
  1. Załącznik 1 –Programy studiów- semestr zimowy 2019/2020
 2. Odpowiedź WSIZ na Wstępny Raport Zespołu Wizytującego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 18 września 2020r.- Odpowiedz_WSIZ_wrzesien_2020
 3. Opinia zespołu nauk inżynieryjno-technicznych w sprawie oceny programowej – Opinia_Prezydium_PKA

Raport z realizacji zaleceń PKA WSIZ 2021

 1. Raport z realizacji zaleceń PKA 2021 wysłany w dniu 31 sierpnia 2021r.- Raport WSIZ 2021

Zarządzenia Rektora

Dokumenty zawierają aktualne zarządzenia Rektora.

 1. Zarządzenie Rektora z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie „„ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych”-Godziny Rektorskie 4 maja 2019r.
 2. Zarządzenie Rektora z dnia 15 maja 2019r. w sprawie „wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów i słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020”-Opłaty za studia w roku 2019/2020
 3. Zarządzenie Rektora z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie „„ustalenia terminów sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej po semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019”- Terminy sesji po semestrze letnim 2018/2019
 4. Zarządzenie Rektora z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie „Raportu samooceny WSIZ” –Powołanie zespołu opracowującego raport samooceny
 5. Zarządzenie Rektora z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego WSIZ Regulamin Organizacyjny WSIZ
 6. Zarządzenie Rektora z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Kursów Zawodowych Kursy zawodowe
 7. Zarządzenie Rektora z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Praktyk Studenckich Praktyki studenckie WSIZ
 8. Zarządzenie Rektora z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w okresie od 24 marca do 10 kwietnia 2020r. Zarządzenie Rektora z dnia 24 marca 2020r
 9. Zarządzenie Rektora z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia egzaminu inżynierskiego przy pomocy narzędzi ICT. Zarządzenie Rektora z dnia 20 kwietnia 2020r
 10. Zarządzenie Rektora z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia obron prac dyplomowych na platformie ZOOM. Zarządzenie Rektora z dnia 22 kwietnia 2020r
 11. Zarządzenie Rektora z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów i słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021.Zarządzenie Rektora z dnia 29 kwietnia 2020r
 12. Zarządzenie Rektora z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w drugiej połowie semestru letniego 2019/2020Zarządzenie Rektora z dnia 29 kwietnia 2020r
 13. Zarządzenie Rektora z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów i odpisu suplementu do dyplomu Zarządzenie Rektora z dnia 24 czerwca 2020r.
 14. Zarządzenie Rektora z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie „zasad sporządzania oraz wydawania duplikatu dyplomu i duplikatu suplementu do dyplomu.” – Zarządzenie Rektora z dnia 24 czerwca 2020r.
 15. Zarządzenie Rektora z dnia 27 czerwca 2020 r. w sprawie elektronicznej legitymacji studenta Zarządzenie Rektora z dnia 27 czerwca 2020r.
 16. Zarządzenie Rektora z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu pracy Uczelni we wrześniu 2020r Zarządzenie Rektora z dnia 20 sierpnia 2020r.
 17. Zarządzenie Rektora z dnia 22 września 2020 r. w sprawie „Organizacji pracy uczelni oraz trybie kształcenia w nowym roku akademickim 2020/2021” Zarządzenie Rektora z dnia 22 września 2020r.
 18. Zarządzenie Rektora z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie „organizacji zajęć w trybie e-learningowym na studiach niestacjonarnych” – Zarządzenie Rektora z dnia 22 kwietnia 2021r.
 19. Zarządzenie Rektora z dnia 7 maja 2021r. w sprawie „wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów i słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022” Zarządzenie Rektora z dnia 7 maja 2021r.
 20. Zarządzenie Rektora z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie „polityki WSIZ w zakresie gospodarowania drukami ścisłego zarachowania” – Zarządzenie Rektora z dnia 29 czerwca 2021r.
 21. Zarządzenie Rektora z dnia 29 września 2021r. w sprawie „Trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w epoce kontrolowanej pandemii” – Zarządzenie Rektora z dnia 29 września 2021r.
 22. Zarządzenie Rektora z dnia 6 października 2021r. w sprawie „powołania Rady ds. Nauki” – Zarządzenie Rektora z dnia 6 października 2021r.
 23. Zarządzenie Rektora z dnia 12 października 2021r. w sprawie „świadczeń wypłacanych z funduszu świadczeń dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022” – Zarządzenie Rektora z dnia 12 października 2021r.
 24. Zarządzenie Rektora z dnia 4 listopada 2021r. w sprawie „Trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w epoce kontrolowanej pandemii – etap fali Delta” – Zarządzenie Rektora z dnia 4 listopada 2021r.
 25. Zarządzenie Rektora z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie „zmiany harmonogramu sesji śródsemestralnej w semestrze zimowym 2021/2022” – Zarządzenie Rektora z dnia 24 listopada 2021r.
 26. Zarządzenie Rektora z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie „zmian sposobu realizacji zajęć w grudniu 2021r.” – Zarządzenie Rektora z dnia 1 grudnia 2021r.
 27. Zarządzenie Rektora z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie „realizacji zajęć w drugiej połowie semestru zimowego 2021/2022” – Zarządzenie Rektora z dnia 18 stycznia 2022r.
 28. Zarządzenie Rektora z dnia 31 marca 2022r. w sprawie „świadczeń wypłacanych z funduszu świadczeń dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022” – Zarządzenie Rektora z dnia 31 marca 2022r.
 29. Zarządzenie Rektora z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie „ogłoszenia godzin rektorskich w dniu 30 kwietnia 2022r.” – Zarządzenie Rektora z dnia 27 kwietnia 2022r.
 30. Zarządzenie Rektora z dnia 20 maja 2022r. w sprawie „wysokości opłat za usługi edukacyjne pobierane od studentów i słuchaczy studiów
  podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023.” – Zarządzenie Rektora z dnia 20 maja 2022r.

Uchwały Senatu WSIZ

Dokumenty zawierające uchwały z posiedzeń Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej.

 1.  Uchwała Senatu WSIZ z dnia 14 maja 2021r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 Uchwała Senatu WSIZ z dnia 14 maja 2021r.

Praktyki studenckie

Dokumenty zawierające regulamin oraz porozumienia i wnioski z odbytych praktyk studenckich.

 1. Regulamin studenckiej praktyki zawodowej Regulamin Praktyka Zawodowa
 2. Zarządzenie Pełnomocnika Rektora ds. Staży i Praktyk Studenckich w sprawie zasad realizacji i zaliczania Praktyki Zawodowej w okresie epidemii COVID-19. – Zarzadzenie-COVID-19

Stypendia

Dokumenty zawierają pełną informację dotyczącą stypendiów i świadczeń przyznawanych w WSIZ.

 1. Regulamin stypendialny WSIZ Regulamin Świadczeń dla Studentów
  1. Formularz na stypendium Rektora-Formularz Rektora
  2. Formularz na stypendium socjalne-Formularz Socjalne Poniżej znajdują się podstawowe warunki ubiegania się o stypendium socjalne.
  3. Formularz na stypendium dla osób niepełnosprawnych- Formularz Stypendium dla osób niepełnosprawnych
   1. Formularz na stypendium dla osób niepełnosprawnych jako kontynuacja z poprzedniego semestru-Formularz Kontynuacja
   2. Formularz zmian mogących mieć wpływ na wymiar stypendium dla osób niepełnosprawnych-Formularz zmian dla osób niepełnosprawnych
  4. Formularz na zapomogi-Formularz Zapomoga

Programy studiów zima 2021/2022

 1. Sylabusy do przedmiotów prowadzonych w WSIZ SYLABUS_ROK_AKADEMICKI_2021_2022.

Efekty kształcenia

 1. Efekty kształcenia na studiach niestacjonarnych WSIZ Efekty kształcenia 2021/2022.